Меню сайту
Новини

 

«щоб добре були впорядковані і процвітали держава, церква і господарства – насамперед впорядкуємо школи, дамо їм розквітнути, 

щоб вони стали живими майстернями людей і розсадниками для церков, держави і господарств. Так досягнемо мети. По іншому – ніколи!»

Я.А.Коменський

Сторінку створено на  виконання  ст. 30 частини 3 Закону України "Про освіту" щодо оприлюднення закладами освіти, що отримують публічні кошти, на своїх веб-сайтах кошторису і фінансового звіту про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

УТОЧНЕНИЙ КОШТОРИС на 2023 рік
станом на 31.12.2023 рік
26451289,Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області
  ( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с.Волохів-Яр Харківської області
  (найменування міста, району, області)  
Вид бюджету     місцевий  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Відділ освіти місцевої ради
         
Код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти "
        (грн.)
ПОКАЗНИКИ код Усього на рік
Загальний Спеціальний Разом
фонд фонд
Надходження - усього   3 432 256,00 334 194,10 3 766 450,10
Надходження коштів із загал.фонду   3 432 256,00 х 3 432 256,00
Надходження коштів із спец.фонду ,у т.ч   х 334 194,10 334 194,10
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, з них: 25010000 х 0,00 0,00
освітні послуги,батьківська плата 25010100 х   0,00
кошти від господарської діяльності 25010200 х   0,00
плата за оренду майна 25010300 х   0,00
від реалізації в установленому порядку майна 25010400      
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, з них: 25020000 х 309 694,10 309 694,10
благодійні внески, гранти, дарунки 25020100 х 309 694,10 309 694,10
кошти на виконання окремих доручень 25020200 х   0,00
Інші надходження, у тому числі:   х 24 500,00 24 500,00
Залишкі коштів на початок періоду 208100 х   0,00
Фінансування (кошти,що передбачаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ) 208400 х 24 500,00 24 500,00
- повернення кредитів до бюджету(розписати за кодами прогр.класиф.та кредитув.)   х   0,00
Видатки та надання кредитів -усього   3 432 256,00 334194,10 3 766 450,10
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 3 432 256,00 254537,60 3 686 793,60
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 406 956,00 0,00 3 406 956,00
Оплата праці 2110 2 793 125,00 0,00 2 793 125,00
Заробітна плата 2111 2 793 125,00   2 793 125,00
Нарахування на оплату працi 2120 613 831,00   613 831,00
Використання товарів і послуг 2200 25 300,00 254 537,60 279 837,60
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2210 22 400,00 254 537,60 276 937,60
Продукти харчування 2230     0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2 900,00   2 900,00
Видатки на відрядження 2250     0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00
- оплата теплопостачання 2271     0,00
- оплата водопостачання та водовідведення 2272     0,00
- оплата електроенегрії 2273     0,00
- оплата природного газу 2274     0,00
- оплата інших енергоносіїв 2275     0,00
Дослідження і розробки, окремi заходи по реалiзацii державних(регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0,00
Поточні трансферти 2600     0,00
Соцiальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
- виплата пенсій і допомоги 2710     0,00
- інші виплати населенню 2730     0,00
Iншi поточнi видатки 2800   0,00 0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 79 656,50 79 656,50
Придбання основного капіталу 3100 0,00 79 656,50 79 656,50
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110   79 656,50 79 656,50
Капітальне будівництво(придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів 3122     0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132     0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142     0,00
Придбання землі та нематеріал.активів 3160     0,00
Капітальні трансферти 3200     0,00
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 9000     0,00
         
         
Директор ліцею     Ілля ОЛЕФІР  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
         
Головний бухгалтер     Яна ГАВРАШЕНКО  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
 
УТОЧНЕНИЙ КОШТОРИС на 2023 рік
станом на 01.12.2023 рік
26451289,Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області
  ( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с.Волохів-Яр Харківської області
  (найменування міста, району, області)  
Вид бюджету     місцевий  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Відділ освіти місцевої ради
         
Код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ";0611031
        (грн.)
ПОКАЗНИКИ код Усього на рік
Загальний Спеціальний Разом
фонд фонд
Надходження - усього   3 636 011,00 334 194,10 3 970 205,10
Надходження коштів із загал.фонду   3 636 011,00 х 3 636 011,00
Надходження коштів із спец.фонду ,у т.ч   х 334 194,10 334 194,10
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, з них: 25010000 х 0,00 0,00
освітні послуги,батьківська плата 25010100 х   0,00
кошти від господарської діяльності 25010200 х   0,00
плата за оренду майна 25010300 х   0,00
від реалізації в установленому порядку майна 25010400      
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, з них: 25020000 х 309 694,10 309 694,10
благодійні внески, гранти, дарунки 25020100 х 309 694,10 309 694,10
кошти на виконання окремих доручень 25020200 х   0,00
Інші надходження, у тому числі:   х 24 500,00 24 500,00
Залишки коштів на початок періоду 208100 х   0,00
Фінансування (кошти,що передбачаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ) 208400 х 24 500,00 24 500,00
- повернення кредитів до бюджету(розписати за кодами прогр.класиф.та кредитув.)   х   0,00
Видатки та надання кредитів -усього   3636011,00 334194,10 3 970 205,10
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 3636011,00 254537,60 3 890 548,60
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 610 711,00 0,00 3 610 711,00
Оплата праці 2110 2 959 599,00 0,00 2 959 599,00
Заробітна плата 2111 2 959 599,00   2 959 599,00
Нарахування на оплату працi 2120 651 112,00   651 112,00
Використання товарів і послуг 2200 25 300,00 254 537,60 279 837,60
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2210 22 400,00 254 537,60 276 937,60
Продукти харчування 2230     0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2 900,00   2 900,00
Видатки на відрядження 2250     0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00
- оплата теплопостачання 2271     0,00
- оплата водопостачання та водовідведення 2272     0,00
- оплата електроенегрії 2273     0,00
- оплата природного газу 2274     0,00
- оплата інших енергоносіїв 2275     0,00
Дослідження і розробки, окремi заходи по реалiзацii державних(регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0,00
Поточні трансферти 2600     0,00
Соцiальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
- виплата пенсій і допомоги 2710     0,00
- інші виплати населенню 2730     0,00
Iншi поточнi видатки 2800   0,00 0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 79 656,50 79 656,50
Придбання основного капіталу 3100 0,00 79 656,50 79 656,50
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110   79 656,50 79 656,50
Капітальне будівництво(придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів 3122     0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132     0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142     0,00
Придбання землі та нематеріал.активів 3160     0,00
Капітальні трансферти 3200     0,00
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 9000     0,00
         
         
Директор ліцею     Ілля ОЛЕФІР  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
         
Головний бухгалтер     Яна ГАВРАШЕНКО  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
УТОЧНЕНИЙ КОШТОРИС на 2023 рік
станом на 01.11.2023 рік
26451289,Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області
  ( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с.Волохів-Яр Харківської області
  (найменування міста, району, області)  
Вид бюджету     місцевий  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Відділ освіти місцевої ради
         
Код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ";0611031
        (грн.)
ПОКАЗНИКИ код Усього на рік
Загальний Спеціальний Разом
фонд фонд
Надходження - усього   3 636 011,00 285 094,10 3 921 105,10
Надходження коштів із загал.фонду   3 636 011,00 х 3 636 011,00
Надходження коштів із спец.фонду ,у т.ч   х 285 094,10 285 094,10
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, з них: 25010000 х 0,00 0,00
освітні послуги,батьківська плата 25010100 х   0,00
кошти від господарської діяльності 25010200 х   0,00
плата за оренду майна 25010300 х   0,00
від реалізації в установленому порядку майна 25010400      
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, з них: 25020000 х 260 594,10 260 594,10
благодійні внески, гранти, дарунки 25020100 х 260 594,10 260 594,10
кошти на виконання окремих доручень 25020200 х   0,00
Інші надходження, у тому числі:   х 24 500,00 24 500,00
Залишкі коштів на початок періоду 208100 х   0,00
Фінансування (кошти,що передбачаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ) 208400 х 24 500,00 24 500,00
- повернення кредитів до бюджету(розписати за кодами прогр.класиф.та кредитув.)   х   0,00
Видатки та надання кредитів -усього   3636011,00 285094,10 3 921 105,10
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 3636011,00 205437,60 3 841 448,60
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 610 711,00 0,00 3 610 711,00
Оплата праці 2110 2 959 599,00 0,00 2 959 599,00
Заробітна плата 2111 2 959 599,00   2 959 599,00
Нарахування на оплату працi 2120 651 112,00   651 112,00
Використання товарів і послуг 2200 25 300,00 205 437,60 230 737,60
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2210 22 400,00 205 437,60 227 837,60
Продукти харчування 2230     0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2 900,00   2 900,00
Видатки на відрядження 2250     0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00
- оплата теплопостачання 2271     0,00
- оплата водопостачання та водовідведення 2272     0,00
- оплата електроенегрії 2273     0,00
- оплата природного газу 2274     0,00
- оплата інших енергоносіїв 2275     0,00
Дослідження і розробки, окремi заходи по реалiзацii державних(регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0,00
Поточні трансферти 2600     0,00
Соцiальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
- виплата пенсій і допомоги 2710     0,00
- інші виплати населенню 2730     0,00
Iншi поточнi видатки 2800   0,00 0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 79 656,50 79 656,50
Придбання основного капіталу 3100 0,00 79 656,50 79 656,50
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110   79 656,50 79 656,50
Капітальне будівництво(придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів 3122     0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132     0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142     0,00
Придбання землі та нематеріал.активів 3160     0,00
Капітальні трансферти 3200     0,00
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 9000     0,00
         
         
Директор ліцею     Ілля ОЛЕФІР  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
         
Головний бухгалтер     Яна ГАВРАШЕНКО  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
УТОЧНЕНИЙ КОШТОРИС на 2023 рік
станом на 01.10.2023 рік
26451289,Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області
  ( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с.Волохів-Яр Харківської області
  (найменування міста, району, області)  
Вид бюджету     місцевий  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Відділ освіти місцевої ради
         
Код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти "
        (грн.)
ПОКАЗНИКИ код Усього на рік
Загальний Спеціальний Разом
фонд фонд
Надходження - усього   237 288,00 55 156,50 292 444,50
Надходження коштів із загал.фонду   237 288,00 х 237 288,00
Надходження коштів із спец.фонду ,у т.ч   х 55 156,50 55 156,50
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, з них: 25010000 х 0,00 0,00
освітні послуги,батьківська плата 25010100 х 0,00 0,00
кошти від господарської діяльності 25010200 х 0,00 0,00
плата за оренду майна 25010300 х 0,00 0,00
від реалізації в установленому порядку майна 25010400   0,00  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, з них: 25020000 х 55 156,50 55 156,50
благодійні внески, гранти, дарунки 25020100 х 55 156,50 55 156,50
кошти на виконання окремих доручень 25020200 х   0,00
Інші надходження, у тому числі:   х 0,00 0,00
Залишкі коштів на початок періоду 208100 х 0,00 0,00
Фінансування (кошти,що передбачаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ) 208400 х 0,00 0,00
- повернення кредитів до бюджету(розписати за кодами прогр.класиф.та кредитув.)   х   0,00
Видатки та надання кредитів -усього   237288,00 55156,50 292 444,50
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 237288,00 0,00 237 288,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 221 888,00 0,00 221 888,00
Оплата праці 2110 181 875,00 0,00 181 875,00
Заробітна плата 2111 181 875,00 0,00 181 875,00
Нарахування на оплату працi 2120 40 013,00 0,00 40 013,00
Використання товарів і послуг 2200 15 400,00 0,00 15 400,00
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2210 15 400,00 0,00 15 400,00
Продукти харчування 2230   0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240   0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250     0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00
- оплата теплопостачання 2271     0,00
- оплата водопостачання та водовідведення 2272     0,00
- оплата електроенегрії 2273     0,00
- оплата природного газу 2274     0,00
- оплата інших енергоносіїв 2275     0,00
Дослідження і розробки, окремi заходи по реалiзацii державних(регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0,00
Поточні трансферти 2600     0,00
Соцiальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
- виплата пенсій і допомоги 2710     0,00
- інші виплати населенню 2730     0,00
Iншi поточнi видатки 2800   0,00 0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 55 156,50 55 156,50
Придбання основного капіталу 3100 0,00 55 156,50 55 156,50
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110   55 156,50 55 156,50
Капітальне будівництво(придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів 3122   0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132   0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142   0,00 0,00
Придбання землі та нематеріал.активів 3160     0,00
Капітальні трансферти 3200     0,00
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 9000     0,00
         
         
Директор ліцею     Ілля ОЛЕФІР  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
         
Головний бухгалтер     Яна ГАВРАШЕНКО  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
             
Перелік товарів, робіт і послуг, отриманих за іншими джерелами власних надходжень            
(розшифровка форми 4-1м.)            
             
             
Установа Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області     за ЄДРПОУ 26451289  
Територія 63552 Ізюмський район, с. Волохів Яр, вул. Миру, 3     за КОАТУУ 6320210100  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)     за КОПФГ 430  
Одиниця виміру: грн, коп.            
Предмет закупівлі одиниця виміру кількість ціна вартість    
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"            
        0,00    
             
Разом       -    
КЕКВ 2230 "Продукти харчування"            
             
             
Разом       -    
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"            
        0,00    
             
Разом       -    
КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"            
        0,00    
             
             
Разом       -    
КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"            
        0,00    
             
Разом       -    
             
             
Керівник     І. М. ОЛЕФІР      
  (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер     Я.С. ГАВРАШЕНКО      
"10" липня 2023 року (підпис)   (ініціали, прізвище)      

 

Вхід на сайт
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Архів записів