Меню сайту
Новини

 

«щоб добре були впорядковані і процвітали держава, церква і господарства – насамперед впорядкуємо школи, дамо їм розквітнути, 

щоб вони стали живими майстернями людей і розсадниками для церков, держави і господарств. Так досягнемо мети. По іншому – ніколи!»

Я.А.Коменський

Сторінку створено на  виконання  ст. 30 частини 3 Закону України "Про освіту" щодо оприлюднення закладами освіти, що отримують публічні кошти, на своїх веб-сайтах кошторису і фінансового звіту про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ у сумі   4 465 764 грн.
      (цифрами)
  Чотири мiльйони чотириста шiстдесят п`ять тисяч сiмсот шiстдесят чотири гривнi 00 копiйок
    (сума словами )  
  Начальник відділу освіти      
      (посада)  
  М.П.   Світлана ШВІД
    (підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
  11 січня 2022 р.  
         
         
КОШТОРИС на 2022 рік
 
26451289 Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області
( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
63552, Харківська область, Чугуївський район, с.Волохів Яр, вул. Миру, 3        
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету     місцевий  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Відділ освіти міської ради
         
Код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 061 1021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти"
Кошти місцевого бюджету       (грн)
Найменування   Усього на рік
Код Загальний Спеціальний Разом
  фонд фонд  
Надходження - усього   4 386 968 78 796 4 465 764
Надходження коштів із загал.фонду бюджету   4 386 968 х 4 386 968
Надходження коштів із спец.фонду бюджету ,у т.ч   х 78 796 78 796
- надходження плати за послуги,що надаються бюдж.установами згідно із законодавством 250100 х 78 796 78 796
з них: освітні послуги,батьківська плата 250101 х 38 796 38 796
кошти від господарської діяльності 250102 х 40 000 40 000
реалiзацiя майна 250104 х   0
- інші джерела власних надходжень бюдж.устан 250200 х 0 0
з них :дарунки,благодійні надходження 250201 х   0
кошти на виконання окремих доручень 250202 х   0
- інші надходження   х 0 0
Фінансування (кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) 208400 х   0
- інша субвенція 41035000 х   0
Видатки та надання кредитів -усього   4 386 968 78 796 4 465 764
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 4 386 968 78 796 4 465 764
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 281 438 0 3 281 438
Оплата праці 2110 2 689 703 0 2 689 703
Заробітна плата 2111 2 689 703   2 689 703
Нарахування на оплату праці 2120 591 735   591 735
Використання товарів і послуг 2200 1 103 930 78 796 1 182 726
Предмети,матеріали,обладн. та інвентар 2210 35 642   35 642
Продукти харчування 2230 218 814 78 796 297 610
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 37 720   37 720
Видатки на відрядження 2250     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 811 754 0 811 754
оплата теплопостачання 2271     0
оплата водопостачання і водовідведення 2272     0
оплата електроенегрії 2273 152 304   152 304
оплата природного газу 2274     0
оплата інших енергоносіїв 2275 659 450   659 450
оплата енергосервісу 2276     0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм 2280 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0
Поточні трансферти 2600      
Соціальне забезпечення 2700 0   0
- інші виплати населенню 2730     0
Іінші поточні видатки 2800 1 600   1 600
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0
Капітальне будівництво(придбання) 3120     0
Капітальний ремонт 3130   0 0
капітальний ремонт інших об'єктів 3132     0
Реконструкція та реставрація 3140     0
Капітальні трансферти 3200     0
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 9000     0
         
Директор     Ілля ОЛЕФІР  
М.П. (підпис)   (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
Головний бухгалтер     Яна ГАВРАШЕНКО  
  (підпис)   (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
10 січня 2022 р.        

 

  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ у сумі   4 732 639 грн.
      (цифрами)
  Чотири мiльйони сiмсот тридцять двi тисячi шiстсот тридцять дев`ять гривень 00 копiйок
    (сума словами )  
  Начальник відділу освіти      
      (посада)  
  М.П.   Світлана ШВІД
    (підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
  11 січня 2022 р.  
         
         
КОШТОРИС на 2022 рік
 
26451289 Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області
( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
63552, Харківська область, Чугуївський район, с.Волохів Яр, вул. Миру, 3        
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету     місцевий  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Відділ освіти міської ради
         
Код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 061 1031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти"
Освітня субвенція       (грн)
Найменування   Усього на рік
Код Загальний Спеціальний Разом
  фонд фонд  
Надходження - усього   4 732 639 0 4 732 639
Надходження коштів із загал.фонду бюджету   4 732 639 х 4 732 639
Надходження коштів із спец.фонду бюджету ,у т.ч   х 0 0
- надходження плати за послуги,що надаються бюдж.установами згідно із законодавством 250100 х 0 0
з них: освітні послуги,батьківська плата 250101 х   0
кошти від господарської діяльності 250102 х   0
реалiзацiя майна 250104 х   0
- інші джерела власних надходжень бюдж.устан 250200 х 0 0
з них :дарунки,благодійні надходження 250201 х   0
кошти на виконання окремих доручень 250202 х   0
- інші надходження   х 0 0
Фінансування (кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) 208400 х   0
- інша субвенція 41035000 х   0
Видатки та надання кредитів -усього   4 732 639 0 4 732 639
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 4 732 639 0 4 732 639
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 4 732 639 0 4 732 639
Оплата праці 2110 3 879 212 0 3 879 212
Заробітна плата 2111 3 879 212   3 879 212
Нарахування на оплату праці 2120 853 427   853 427
Використання товарів і послуг 2200 0 0 0
Предмети,матеріали,обладн. та інвентар 2210     0
Продукти харчування 2230     0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240     0
Видатки на відрядження 2250     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0 0 0
оплата теплопостачання 2271     0
оплата водопостачання і водовідведення 2272     0
оплата електроенегрії 2273     0
оплата природного газу 2274     0
оплата інших енергоносіїв 2275     0
оплата енергосервісу 2276     0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм 2280 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0
Поточні трансферти 2600      
Соціальне забезпечення 2700 0   0
- інші виплати населенню 2730     0
Іінші поточні видатки 2800     0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0
Капітальне будівництво(придбання) 3120     0
Капітальний ремонт 3130   0 0
капітальний ремонт інших об'єктів 3132     0
Реконструкція та реставрація 3140     0
Капітальні трансферти 3200     0
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 9000     0
         
Директор     Ілля ОЛЕФІР  
М.П. (підпис)   (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
Головний бухгалтер     Яна ГАВРАШЕНКО  
  (підпис)   (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
10 січня 2022 р.        

 

УТОЧНЕНИЙ КОШТОРИС на 2022 рік
станом на 01.02.2022 р.
26451289 Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області
( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
63552, Харківська обл., Чугуївський район,с.Волохів Яр,вул. Миру, 3
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету     місцевий  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 відділ освіти міської ради
         
Код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611021, 0611031"Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти"
        (грн)
Найменування   Усього на рік
Код Загальний Спеціальний Разом
  фонд фонд  
Надходження - усього   9 119 607 79 359,68 9 198 966,68
Надходження коштів із загал.фонду бюджету   9 119 607 х 9 119 607
Надходження коштів із спец.фонду бюджету ,у т.ч   х 79 360 79 360
- надходження плати за послуги,що надаються бюдж.установами згідно із законодавством 250100 х 78 796 78 796
з них: освітні послуги,батьківська плата 250101 х 38 796 38 796
кошти від господарської діяльності 250102 х 40 000 40 000
реалiзацiя майна 250104 х   0
- інші джерела власних надходжень бюдж.устан 250200 х 563,68 563,68
з них :дарунки,благодійні надходження 250201 х 563,68 563,68
кошти на виконання окремих доручень 250202 х   0
- інші надходження   х 0 0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41051400 х   0
         
Залишкі коштів на початок періоду 208100 х   0
Фінансування (кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) 208400 х   0
- субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 41031400     0
- інша субвенція 41053900 х    
Видатки та надання кредитів -усього   9 119 607 79 359,68 9 198 966,68
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 9 119 607 78 796 9 198 403
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 8 014 077 0 8 014 077
Оплата праці 2110 6 568 915 0 6 568 915
Заробітна плата 2111 6 568 915   6 568 915
Нарахування на оплату праці 2120 1 445 162   1 445 162
Використання товарів і послуг 2200 1 103 930 78 796 1 182 726
Предмети,матеріали,обладн. та інвентар 2210 35 642 0,00 35 642,00
Продукти харчування 2230 218 814 78 796,00 297 610,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 37 720   37 720
Видатки на відрядження 2250 0   0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 811 754 0 811 754
оплата теплопостачання 2271     0
оплата водопостачання і водовідведення 2272     0
оплата електроенегрії 2273 152 304   152 304
оплата природного газу 2274     0
оплата інших енергоносіїв 2275 659 450   659 450
оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм 2280 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0   0
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0
Поточні трансферти 2600      
Соціальне забезпечення 2700 0   0
- інші виплати населенню 2730 0   0
Іінші поточні видатки 2800 1 600 0 1 600
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0 563,68 564
Придбання основного капіталу 3100 0 563,68 564
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110   563,68 564
Капітальне будівництво(придбання) 3120     0
Капітальний ремонт 3130   0 0
капітальний ремонт інших об'єктів 3132   0 0
Реконструкція та реставрація 3140     0
Капітальні трансферти 3200     0
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 9000     0
         
Директор ліцею     Ілля ОЛЕФІР  
М.П. (підпис)   (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
         
Головний бухгалтер     Яна ГАВРАШЕНКО  
  (підпис)   (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
         

 

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)          
за 2021 р.    
                  коди    
                       
Установа Волохово-Ярський ліцей Балаклійської міської ради Харківської області за ЄДРПОУ   26451289    
Територія Харківська область, Ізюмський район, с.Волохів Яр, вул.Миру,3, 63552 за КОАТУУ   6320210100    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ   430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0                
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган освіти, науки, молоді    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)        
Періодичність: квартальна, річна                      
Одиниця виміру: грн, коп.                      
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9    
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 9 790 151,00 9 790 151,00 - 9 399 354,31 9 399 354,31 5 109 627,28 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 9 790 151,00 - - 9 399 354,31 9 399 354,31 5 109 627,28 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 7 603 230,00 - - 7 278 625,03 7 278 625,03 4 905 683,42 -    
Оплата праці 2110 040 6 212 629,00 6 212 629,00 - 6 058 211,06 6 058 211,06 4 216 267,04 -    
Заробітна плата 2111 050 6 212 629,00 - - 6 058 211,06 6 058 211,06 4 216 267,04 -    
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 390 601,00 1 390 601,00 - 1 220 413,97 1 220 413,97 689 416,38 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 2 186 221,00 - - 2 120 049,28 2 120 049,28 203 943,86 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 257 212,00 - - 252 510,43 252 510,43 141 667,90 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - -    
Продукти харчування 2230 110 111 866,00 111 866,00 - 111 865,11 111 865,11 62 275,96 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 1 122 563,00 - - 1 122 562,65 1 122 562,65 - -    
Видатки на відрядження 2250 130 - - -     - -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 691 940,00 691 940,00 - 630 491,09 630 491,09 - -    
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - -    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 - - - - - - -    
Оплата електроенергії 2273 180 128 310,00 - - 128 309,59 128 309,59 - -    
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - -    
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 563 630,00 - - 502 181,50 502 181,50 - -    
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 2 640,00 - - 2 620,00 2 620,00 - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - -    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 2 640,00 2 640,00 - 2 620,00 2 620,00 - -    
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - -    
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - -    
Стипендії 2720 340 - - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 700,00 - - 680,00 680,00 - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - -    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - -    
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - - -    
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - - -    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - -    
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - - -    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - -    
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - -    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - -    
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - - -    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - -    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 1 380 475,00 X X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - - -    
    650                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                      
Керівник         І.М.Олефір      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)        
Головний бухгалтер         Я.С.Гаврашенко      
"12" січня 2022 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)        
Вхід на сайт
Календар
«  Січень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів